× Početna Vijesti Sport Kultura Crna kronika Politika Zanimljivosti
  • ODLIČNA PRILIKA ZA MLADE

a086e7de-8688-4825-92c0-19ef8270f196.jpg

Na osnovu člana 38. točka 8. Statuta Općine Novi Travnik («Službeni glasnik Općine Novi Travnik», broj 3/08, 2/10 i 2/17), načelnik Općine Novi Travnik raspisuje

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA REDOVNIM STUDENTIMA

I.

Raspisuje se natječaj za dodjelu stipendija redovnim studentima s područja Općine Novi Travnik.

U akademskoj 2021./2022. godini dodijelit će se ukupno 150 stipendija za dodiplomski, dipomski i integrirani dodiplomski i diplomski studij i to za:

• prvu godinu dodiplomskog i integriranog dodiplomskog i diplomskog studija ….. 30 stipendija,
• prvu godinu diplomskog studija …………………………………………………………………. 15 stipendija,
• drugu godinu dodiplomskog i integriranog dodiplomskog i diplomskog studija …27 stipendija,
• drugu godinu diplomskog studija ………………………………………………………………….10 stipendija,
• treću godinu studija ………………………………………………………………………………….. 35 stipendije,
• četvrtu godinu studija …………………………………………………………………………………. 22 stipendija,
• petu godinu studija …………………………………………………………………………………. 6 stipendije,
• šestu godinu studija ………………………………………………………………………………….. 5 stipendije.

II.

Dodjela stipendija vršit će se u skladu s Kriterijima za dodijelu stipendija redovnim studentima broj: 01-34-1-2402-1/21 od 11.10.2021. godine.

III.

U skladu sa gore spomenutim kriterijima pravo na dodjelu stipendije imaju državljani BiH, koji imaju status redovnog studenta pod sljedećim uvjetima:

1. da ima mjesto prebivališta na području Općine Novi Travnik,
2. da je u akademskoj 2021./2022. godini prvi put upisao određenu godinu prvog ili drugog ciklusa studija tj. dodiplomskog ili diplomskog studija ili integrisanog prvog i drugog ciklusa studija tj. integrisanog dodiplomskog i diplomskog studija, u statusu redovnog studenta na istom fakultetu,
3. da nema navršenih 26 godina života na dan objave natječaja,
4. da ne prima kredit, stipendiju ili drugu vrstu subvencije od drugog davatelja.

IV.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kako slijedi:

1. uvjerenje o prebivalištu (CIPS),
2. potvrdu fakulteta da student prvi put upisuje određenu godinu (obavezno potvrda mora da sadrži naznaku da se prvi put upisuje semestar/akademska godina) dodiplomskog, diplomskog ili integrisanog dodiplomskog i diplomskog studija u statusu redovnog studenta u tekućoj akademskoj godini,
3. ovjerenu izjavu studenta da ne prima stipendiju, kredit ili neki drugi vid subvencije drugog davatelja,
4. ovjerenu kopiju svjedočanstva o završenom prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu srednje škole za studente prve godine dodiplomskog ili integriranog dodiplomskog i diplomskog studija,
5. ovjerena kopiju diplome „Učenik generacije“ za učenika generacije,
6. potvrdu fakulteta o položenim ispitima sa ocjenama za studente prve godine diplomskog studija, te druge i viših godina dodiplomskog, diplomskog ili integrisanog dodiplomskog i diplomskog studija,
7. ovjerenu kućnu listu,
8. za studente bez jednog ili oba roditelja, smrtni list za roditelja, original ili ovjerena kopija,
9. za studente s invaliditetom, dokaz o stepenu invalidnosti, original ili ovjerena kopija,
10. potvrdu o redovnom školovanju za članove domaćinstva koji pohađaju osnovnu i/ili srednju školu i/ili fakultet, a za članove domaćinstva odnosno djecu koja ne pohađaju školu rodni list,
11. za nezaposlene članove domaćinstva, potvrdu da se vode na evidenciji nezaposlenih osoba izdatu od Zavoda za zapošljavanje, ne starije od 30 dana, original ili ovjerena kopija,
12. uvjerenje poslodavca o visini neto plaće isplaćene u posljednja tri mjeseca za zaposlene članove domaćinstva, a za vlasnike preduzeća i samostalne poduzetnike uvjerenje nadležne porezne ispostave o ostvarenom dohotku (dobiti) za 2020. godinu,
13. dokaz o visini primanja iz oblasti boračko invalidske i socijalne zaštite za sve članove domaćinstva ukoliko su korisnici lične ili porodične invalidnine,
14. za članove domaćinstva koji su ratni ili neratni invalidi, uvjerenje ili rješenje o stepenu invalidnosti,
15. za članove domaćinstva koji su nezaposleni demobilisani borci, uvjerenje o pripadnosti oružanim snagama, original ili ovjerena kopija,
16. presuda o razvodu razvedenih roditelja i dokaz o visini alimentacije, original ili ovjerena kopija,
17. uvjerenje Zavoda za PIO za sve članove domaćinstva da nisu korisnici penzije, a ukoliko jesu onda posljednji ček od penzije, ne stariji od 30 dana, original ili ovjerena kopija,
18. uvjerenje o podatcima registrovanim u matičnoj evidenciji Zavoda za PIO za nezaposlene članove domaćinstva koji se ne vode na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, ne stariji od 30 dana, original ili ovjerena kopija,
19. potvrdu, uvjerenje, ugovor ili drugi dokaz o ostalim novčanim primanjima svih članova zajedničkog domaćinstva (zakupnina stana, kuće, poslovnog prostora, novčana primanja iz inostranstva, i druga primanja),
20. ovjerena izjava studenta kojom potvrđuje da je dostavio dokaze za sva ostala novčana primanja svih članova zajedničkog domaćinstva (zakupnina stana, kuće, poslovnog prostora, novčana primanja iz inozemstva, i druga primanja).

V.

Listu prioriteta za kandidate utvrdit će Povjerenstvo za provođenje konkursa za dodjelu stipendija redovnim studentima u akademskoj 2021./2022. godini formirana Rješenjem načelnika Općine Novi Travnik broj: 01-34-1-2402/21 od 07.10.2021. godine.

VI.

Visina stipendije po studentu iznosi 100,00 KM mjesečno i isplaćivati će se u zavisnosti od priljeva sredstava u proračun Općine.

VII.

Studenti doktorskog studija, studenti apsolventi, studenti koji ponavljaju godinu studija i studenti koji imaju navršenih 26. godina života na dan objave natječaja, nemaju pravo prijave na natječaj.

VIII.

Uvid u izvršeno bodovanje na Rang listi studenata za dodjele stipendija redovnim studentima može se izvršiti kod Povjerenstva za dodjelu stipendija, a prigovor se može podnijeti načelniku Općine Novi Travnik u roku od osam dana od dana objavljivanja Rang listi studenata za dodjele stipendija redovnim studentima na oglasnoj ploči i službenom web sajtu (www.ont.gov.ba) Općine Novi Travnik.

IX.

Prijave s potrebnom dokumentacijom se podnose u zatvorenim kovertama na protokol Općine Novi Travnik ili preporučeno poštom na adresu: Općina Novi Travnik, Kralja Tvrtka b.b., 72290 Novi Travnik sa naznakom „Općina Novi Travnik – Povjerenstvu za provođenje natječaja za dodjelu stipendija“, obavezno napisati na koverti godinu studija za koju se prijavljuje student, a krajnji rok za podnošenje prijava je 19.11.2021. godine.

Neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Potrebnu dokumentaciju pronađite na stranicama Općine Novi Travnik.

Notra.ba

NATJEČAJI RADAR OSMRTNICE MARKETING POŠALJITE VIJEST
  • ODLIČNA PRILIKA ZA MLADE

a086e7de-8688-4825-92c0-19ef8270f196.jpg

Na osnovu člana 38. točka 8. Statuta Općine Novi Travnik («Službeni glasnik Općine Novi Travnik», broj 3/08, 2/10 i 2/17), načelnik Općine Novi Travnik raspisuje

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA REDOVNIM STUDENTIMA

I.

Raspisuje se natječaj za dodjelu stipendija redovnim studentima s područja Općine Novi Travnik.

U akademskoj 2021./2022. godini dodijelit će se ukupno 150 stipendija za dodiplomski, dipomski i integrirani dodiplomski i diplomski studij i to za:

• prvu godinu dodiplomskog i integriranog dodiplomskog i diplomskog studija ….. 30 stipendija,
• prvu godinu diplomskog studija …………………………………………………………………. 15 stipendija,
• drugu godinu dodiplomskog i integriranog dodiplomskog i diplomskog studija …27 stipendija,
• drugu godinu diplomskog studija ………………………………………………………………….10 stipendija,
• treću godinu studija ………………………………………………………………………………….. 35 stipendije,
• četvrtu godinu studija …………………………………………………………………………………. 22 stipendija,
• petu godinu studija …………………………………………………………………………………. 6 stipendije,
• šestu godinu studija ………………………………………………………………………………….. 5 stipendije.

II.

Dodjela stipendija vršit će se u skladu s Kriterijima za dodijelu stipendija redovnim studentima broj: 01-34-1-2402-1/21 od 11.10.2021. godine.

III.

U skladu sa gore spomenutim kriterijima pravo na dodjelu stipendije imaju državljani BiH, koji imaju status redovnog studenta pod sljedećim uvjetima:

1. da ima mjesto prebivališta na području Općine Novi Travnik,
2. da je u akademskoj 2021./2022. godini prvi put upisao određenu godinu prvog ili drugog ciklusa studija tj. dodiplomskog ili diplomskog studija ili integrisanog prvog i drugog ciklusa studija tj. integrisanog dodiplomskog i diplomskog studija, u statusu redovnog studenta na istom fakultetu,
3. da nema navršenih 26 godina života na dan objave natječaja,
4. da ne prima kredit, stipendiju ili drugu vrstu subvencije od drugog davatelja.

IV.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kako slijedi:

1. uvjerenje o prebivalištu (CIPS),
2. potvrdu fakulteta da student prvi put upisuje određenu godinu (obavezno potvrda mora da sadrži naznaku da se prvi put upisuje semestar/akademska godina) dodiplomskog, diplomskog ili integrisanog dodiplomskog i diplomskog studija u statusu redovnog studenta u tekućoj akademskoj godini,
3. ovjerenu izjavu studenta da ne prima stipendiju, kredit ili neki drugi vid subvencije drugog davatelja,
4. ovjerenu kopiju svjedočanstva o završenom prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu srednje škole za studente prve godine dodiplomskog ili integriranog dodiplomskog i diplomskog studija,
5. ovjerena kopiju diplome „Učenik generacije“ za učenika generacije,
6. potvrdu fakulteta o položenim ispitima sa ocjenama za studente prve godine diplomskog studija, te druge i viših godina dodiplomskog, diplomskog ili integrisanog dodiplomskog i diplomskog studija,
7. ovjerenu kućnu listu,
8. za studente bez jednog ili oba roditelja, smrtni list za roditelja, original ili ovjerena kopija,
9. za studente s invaliditetom, dokaz o stepenu invalidnosti, original ili ovjerena kopija,
10. potvrdu o redovnom školovanju za članove domaćinstva koji pohađaju osnovnu i/ili srednju školu i/ili fakultet, a za članove domaćinstva odnosno djecu koja ne pohađaju školu rodni list,
11. za nezaposlene članove domaćinstva, potvrdu da se vode na evidenciji nezaposlenih osoba izdatu od Zavoda za zapošljavanje, ne starije od 30 dana, original ili ovjerena kopija,
12. uvjerenje poslodavca o visini neto plaće isplaćene u posljednja tri mjeseca za zaposlene članove domaćinstva, a za vlasnike preduzeća i samostalne poduzetnike uvjerenje nadležne porezne ispostave o ostvarenom dohotku (dobiti) za 2020. godinu,
13. dokaz o visini primanja iz oblasti boračko invalidske i socijalne zaštite za sve članove domaćinstva ukoliko su korisnici lične ili porodične invalidnine,
14. za članove domaćinstva koji su ratni ili neratni invalidi, uvjerenje ili rješenje o stepenu invalidnosti,
15. za članove domaćinstva koji su nezaposleni demobilisani borci, uvjerenje o pripadnosti oružanim snagama, original ili ovjerena kopija,
16. presuda o razvodu razvedenih roditelja i dokaz o visini alimentacije, original ili ovjerena kopija,
17. uvjerenje Zavoda za PIO za sve članove domaćinstva da nisu korisnici penzije, a ukoliko jesu onda posljednji ček od penzije, ne stariji od 30 dana, original ili ovjerena kopija,
18. uvjerenje o podatcima registrovanim u matičnoj evidenciji Zavoda za PIO za nezaposlene članove domaćinstva koji se ne vode na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, ne stariji od 30 dana, original ili ovjerena kopija,
19. potvrdu, uvjerenje, ugovor ili drugi dokaz o ostalim novčanim primanjima svih članova zajedničkog domaćinstva (zakupnina stana, kuće, poslovnog prostora, novčana primanja iz inostranstva, i druga primanja),
20. ovjerena izjava studenta kojom potvrđuje da je dostavio dokaze za sva ostala novčana primanja svih članova zajedničkog domaćinstva (zakupnina stana, kuće, poslovnog prostora, novčana primanja iz inozemstva, i druga primanja).

V.

Listu prioriteta za kandidate utvrdit će Povjerenstvo za provođenje konkursa za dodjelu stipendija redovnim studentima u akademskoj 2021./2022. godini formirana Rješenjem načelnika Općine Novi Travnik broj: 01-34-1-2402/21 od 07.10.2021. godine.

VI.

Visina stipendije po studentu iznosi 100,00 KM mjesečno i isplaćivati će se u zavisnosti od priljeva sredstava u proračun Općine.

VII.

Studenti doktorskog studija, studenti apsolventi, studenti koji ponavljaju godinu studija i studenti koji imaju navršenih 26. godina života na dan objave natječaja, nemaju pravo prijave na natječaj.

VIII.

Uvid u izvršeno bodovanje na Rang listi studenata za dodjele stipendija redovnim studentima može se izvršiti kod Povjerenstva za dodjelu stipendija, a prigovor se može podnijeti načelniku Općine Novi Travnik u roku od osam dana od dana objavljivanja Rang listi studenata za dodjele stipendija redovnim studentima na oglasnoj ploči i službenom web sajtu (www.ont.gov.ba) Općine Novi Travnik.

IX.

Prijave s potrebnom dokumentacijom se podnose u zatvorenim kovertama na protokol Općine Novi Travnik ili preporučeno poštom na adresu: Općina Novi Travnik, Kralja Tvrtka b.b., 72290 Novi Travnik sa naznakom „Općina Novi Travnik – Povjerenstvu za provođenje natječaja za dodjelu stipendija“, obavezno napisati na koverti godinu studija za koju se prijavljuje student, a krajnji rok za podnošenje prijava je 19.11.2021. godine.

Neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Potrebnu dokumentaciju pronađite na stranicama Općine Novi Travnik.

Notra.ba

REDAKCIJA PORTALA

info@notra.ba

Marketing

marketing@notra.ba

Copyright 2007-2023 NOTRA Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

Uvjeti korištenja Pravila privatnosti Kolačići Impressum

Pravila o kolačićima

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće kako bi Vam omogućili bolje i ugodnije surfanje. Korištenjem web stranice slažete se sa uvjetima korištenja kolačića.

Saznajte više