× Početna Vijesti Sport Kultura Crna kronika Politika Zanimljivosti
  • 2,24 MILIJARDE KM ZA NJEGOVU IMPLEMENTACIJU

l_f8b087326baf02df92c1fd7b9adaa958.jpg

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je i uputit će Parlamentarnoj skupštini BiH Strateški plan ruralnog razvoja BiH za razdoblje od 2023. do 2027. - okvirni dokument, koji je pripremilo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih poslova. Ovim dokumentom utvrđuju se strateški ciljevi postupnog usklađivanja poljoprivrede i ruralnog razvoja sa Zajedničkom poljoprivrednom politikom Europske unije (ZPP EU) i privlačenja investicija.

Vizija strateškog razvoja poljoprivrede u petogodišnjem razdoblju je unaprijeđen, konkurentan i klimatski otporan poljoprivredno-prehrambeni sektor s većom produktivnosti i boljom tržišnom orijentacijom, koju prati veća digitaliziranost i inovacije, održivo upravljanje zemljišnim i drugim prirodnim resursima, prosperitetna i očuvana ruralna područja u Bosni i Hercegovini privlačna za život i privređivanje svih stanovnika, a posebno mladih. 

Indikativni financijski okvir za realizaciju Strateškog plana predstavlja zbroj sredstava planiranih u strategijama razvoja poljoprivrede Federacije BiH, Republike Srpske, Brčko distrikta BiH, uključujući i sredstva na državnoj razini planirana za implementaciju mjera Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, agencija, uprava i ureda na razini BiH i procjene sufinanciranja iz drugih izvora.

Ukupan proračunski okvir Strateškog plana je 1,78 milijardi KM, a iz ostalih izvora se očekuje mobiliziranje dodatnih 533 milijuna KM, što zajedno čini 2,24 milijarde KM za pet godina njegove implementacije. Financijska sredstva će biti osigurana od Federacije BiH (42,7%) i županija (14,4%), Republike Srpske (18,1%), Brčko distrikta BiH (3,5%), državne razine (1%) te dodatnih 20,3% od grantova EU-a i drugih donatora.

Tijekom razdoblja realizacije planira se povećanje proračunskih izdvajanja za razvoj poljoprivrede i ruralnih područja po prosječnoj stopi od 4,6% godišnje, tako da bi sredstva raspoloživa u 2027. godini (394 milijuna KM) trebala biti veća za 20% u odnosu na početnu 2023. godinu (329 milijuna KM).

BiH PRISTUPA PROGRAMU EU-a PRAVOSUĐE 2021. – 2027.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma između Europske unije (EU) i Bosne i Hercegovine o sudjelovanju u programu Pravosuđe 2021. - 2027. godine, s ciljem jačanja pravosudne suradnje nadležnih institucija BiH i zemalja članica EU-a.

Sudjelovanje u ovom programu omogućit će unapređenje i ubrzanje provedbe ključnih reformi u sektoru pravosuđa u BiH i stvoriti uvjete za intenziviranje procesa europskih integracija.

Cilj Programa je olakšavanje nediskriminirajućeg pristupa pravosuđu za sve i učinkovita pravna zaštita u kaznenim postupcima, uključujući jačanje neovisnosti sudstva, razvoj odgovarajućih policijskih, carinskih i drugih tijela za provedbu zakona, uz pružanje odgovarajuće obuke i unaprjeđenje borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala.

Pristupanje Programu predstavlja provedbu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u dijelu koji se odnosi na jačanje institucija i vladavine prava.

Ministarstvo pravde će Prijedlog ovog sporazuma s Osnovama za njegovo zaključivanje dostaviti Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, uz prijedlog da se za potpisnika u ime BiH ovlasti šef Misije BiH pri EU-u.

SURADNJA BiH I SLOVENIJE U OBLASTI DIGITALNE TRANSFORMACIJE

Vijeće ministara BiH usvojilo je Prijedlog memoranduma o razumijevanju i suradnji u oblasti digitalne transformacije između Ministarstva komunikacija i prometa BiH i Ministarstva digitalne transformacije Republike Slovenije, Vladinog ureda za informacijsku sigurnost Republike Slovenije.

Cilj je unaprjeđenje bilateralnih odnosa i jačanje suradnje nadležnih institucija u BiH i Slovenije u području digitalne transformacije, usluga elektroničke komunikacije, upravljanja IKT sustavima i pružanja elektroničkih usluga javne uprave.

Intenziviranjem suradnje u ovom području želi se doprinijeti povećanju ekonomskog i društvenog prosperiteta bh. stanovnika, uz dostizanje visoke razine zaštite potrošača, konkurentnosti i transparentnosti na tržištu elektroničkih komunikacija.

Prijedlog memoranduma o razumijevanju bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, za njegovo potpisivanje predložen je ministar komunikacija i prometa BiH.

OMOGUĆENO REGISTRIRANJE OLDTIMER VOZILA

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijelo je Pravilnik o cijeni isprava o vozilu i cijeni oznaka za obilježavanje vozila, kojim se definira visina naknade za registriranje oldtimer vozila i korištenje prenosivih registracijskih pločica, što do sada nije bilo propisano i stvaralo je probleme fizičkim i pravnim osobama.

Visina novčane naknade za izdavanje i korištenje prenosive registracijske pločice, kao i za registracijske pločice za oldtimer vozila iznosi 20 KM.  

Ostale naknade su na razini iz 2009. godine i kreću se od 5,00 KM za izdavanje potvrda o vlasništvu vozila i registraciji te za izdavanje i korištenje oznaka za obilježavanje vozila - stiker naljepnice, kao i za registracijske pločice za obavljanje pokusna vožnje, dok naknada na ime izdavanja knjižice potvrda o korištenju prenosivih pločica iznosi 10,00 KM.

Visina naknada za izdavanje registracijske pločice za motorno vozilo iznosi 20,00 KM, a naknada za registracijske pločice za priključno vozilo, motocikl i bicikl s motorom 10,00 KM.

Na istoj razini kao i ranije ostale su naknade za registracijske pločice za vozilo DKP-a, misije, i međunarodne organizacije u BiH i iznose 30,00 KM, kao i za registracijske pločice za privremeno registrirano vozilo 50,00 KM.

Visina novčane naknade za izdavanje svih ovih oznaka u slučaju njihovog gubitka, krađe, uništenja ili oštećenja u tolikoj mjeri da ne mogu više služiti svrsi identična je visini naknade za njihovo izdavanje.

Novčane naknade uplaćuju se na Jedinstveni račun trezora BiH. Od ukupno prikupljenih sredstava 30% predstavlja prihod proračuna institucija BiH, a 70% pripada nadležnim tijelima za registraciju motornih vozila.

Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku BiH kada prestaje važiti dosadašnji Pravilnik o cijeni dokumenata za registraciju vozila i naknadi za korištenje registracijskih tablica („Službeni glasnik BiH“, broj 76/09).

ZAŠTITA IMOVINE I IMOVINSKIH INTERESA BiH

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Pravobraniteljstva BiH o pokrenutom postupku prinudne naplate štete po Odluci Europskog suda za ljudska prava iz 2012. godine u predmetu Murtić i Ćerimović protiv Bosne i Hercegovine, ap. br. 6495/09, s odgovarajućim zaključcima usmjerenim na zaštitu interesa BiH.

Na sjednici je zaduženo Pravobraniteljstvo BiH da u roku od 15 dana Vijeća ministara BiH dostavi cjelovitu informaciju o svim pokrenutim sporovima protiv Bosne i Hercegovine pred sudovima u inozemstvu vode, a koji mogu imati financijske implikacije.

Cilj je blagovremeno poduzeti mjere na zaštiti imovinskih interesa Bosne i Hercegovine.  

Ministarstvo vanjskih poslova će u suradnji s Pravobraniteljstvo putem Veleposlanstva BiH u Švicarskoj Konfederaciji angažirati odvjetnika za zastupanje Bosne i Hercegovine u postupku prinudne naplate potraživanja, koju je pokrenuo povjeritelj UNA TRUST&INVESTMENT GMBH, temeljem sudskog platnog naloga službe za prinudnu naplatu Bern-Mittellandu u Švicarskoj Konfederaciji.

Pravobraniteljstvo BiH surađivat će s angažiranim odvjetnikom na zaštiti imovine i imovinskih interesa Bosne i Hercegovine u ovom postupku.

U Informaciji se konstatira da su sve obveze ро presudi Europskog suda iz 2012. godine u cijelosti izvršene te da se predmetna presuda odnosi samo nа dva aplikanta koja su pokrenula postupak pred Europskim sudom za ljudska prava i ishodovali presudu u predmetu Murtić i Ćerimović protiv BiH od 19. 6. 2012. godine, а ne na sve dioničare Agrokomerca kako to pogrešno tumači kompanija UNA TRUST&INVESTMENT GMBH, koja predstavlja 2.767 dioničara Agrokomerca.

Odbor ministara Vijeća Europe je 6. 3. 2014. godine usvojio konačnu rezoluciju kojom je potvrđeno da je Bosna i Hercegovina izvršila sve svoje obveze ро presudi u predmetu Murtić i Ćerimović protiv BiH od 19. 6. 2012. godine.

ODOBRENA SREDSTVA ZA VOĐENJE SUDSKOG POSTUPKA PRED VIŠIM SUDOM U KALIFORNIJI

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Pravobraniteljstva BiH, donijelo je u novom tekstu Odluku o izvorima financiranja i načinu izvršavanja financijskih obveza, u iznosu do 70.000 KM, u svrhu vođenja sudskog postupka pred Višim sudom u Kaliforniji u predmetu tužitelja Daniela Čavića protiv Yugobanke a.d. Beograd, A New York Agency.

Sredstva se odobravaju na teret proračuna institucija BiH i međunarodnih obveza BiH, a u svrhu vođenja sudskog postupka kojim se traži proširenje presude Višeg suda Kalifornije, Okrug Orange.

Presudom ovog suda iz 2019. godine obavezana je Yugobanka a.d. Beograd, A New York Agency na isplatu 738.772,23 USD tužitelju, s kamatama od 203 USD dnevno od dana presuđenja stvari.

S obzirom na to da ovaj dug nikada nije namiren, tužitelj Daniel Čavić, pozivajući se na Aneks C Sporazuma o pitanjima sukcesije bivše SFRJ, zahtijeva od Višeg suda Kalifornije da presudu proširi i na namirenje duga obveže i države sukcesore bivše SFRJ, uključujući i Bosnu i Hercegovinu.

Pravobraniteljstvo BiH je ugovor o zastupanju u ovom predmetu zaključilo s američkim odvjetničkim uredom DLA Piper, na temelju zaključka Vijeća ministara BiH iz studenog 2023. godine, kada je usvojena Informacija o Prijedlogu za izmjenu presude Višeg suda Kalifornije, Okrug Orange.

PREGLED REALIZACIJE ZAKLJUČAKA VIJEĆA MINISTARA BIH

Vijeće ministara BiH razmotrilo je pregled realizacije zaključaka koje je donijelo u razdoblju od 1. 1. do 30. 9. 2023. godina, odnosno na 38 sjednica, od čega 24 redovnih i 14 izvanrednih.

Pregledom je obuhvaćeno 36 institucija, koje su od ukupno donesenih 614 zaključaka realizirale 543 ili 88%, dok 73 zaključka nisu realizirana.

Pregled realizacije zaključaka, koji je pripremilo Generalno tajništvo Vijeća ministara BiH, praćen je odgovarajućim zaključcima kojima se želi ubrzati realizacija zaključaka i na taj način unaprijediti učinkovitost rada Vijeća ministara BiH, priopćeno je iz ove institucije.

Notra.ba

NATJEČAJI RADAR OSMRTNICE MARKETING POŠALJITE VIJEST
Sarajevski Kiseljak
Ecos
  • 2,24 MILIJARDE KM ZA NJEGOVU IMPLEMENTACIJU

l_f8b087326baf02df92c1fd7b9adaa958.jpg

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je i uputit će Parlamentarnoj skupštini BiH Strateški plan ruralnog razvoja BiH za razdoblje od 2023. do 2027. - okvirni dokument, koji je pripremilo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih poslova. Ovim dokumentom utvrđuju se strateški ciljevi postupnog usklađivanja poljoprivrede i ruralnog razvoja sa Zajedničkom poljoprivrednom politikom Europske unije (ZPP EU) i privlačenja investicija.

Vizija strateškog razvoja poljoprivrede u petogodišnjem razdoblju je unaprijeđen, konkurentan i klimatski otporan poljoprivredno-prehrambeni sektor s većom produktivnosti i boljom tržišnom orijentacijom, koju prati veća digitaliziranost i inovacije, održivo upravljanje zemljišnim i drugim prirodnim resursima, prosperitetna i očuvana ruralna područja u Bosni i Hercegovini privlačna za život i privređivanje svih stanovnika, a posebno mladih. 

Indikativni financijski okvir za realizaciju Strateškog plana predstavlja zbroj sredstava planiranih u strategijama razvoja poljoprivrede Federacije BiH, Republike Srpske, Brčko distrikta BiH, uključujući i sredstva na državnoj razini planirana za implementaciju mjera Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, agencija, uprava i ureda na razini BiH i procjene sufinanciranja iz drugih izvora.

Ukupan proračunski okvir Strateškog plana je 1,78 milijardi KM, a iz ostalih izvora se očekuje mobiliziranje dodatnih 533 milijuna KM, što zajedno čini 2,24 milijarde KM za pet godina njegove implementacije. Financijska sredstva će biti osigurana od Federacije BiH (42,7%) i županija (14,4%), Republike Srpske (18,1%), Brčko distrikta BiH (3,5%), državne razine (1%) te dodatnih 20,3% od grantova EU-a i drugih donatora.

Tijekom razdoblja realizacije planira se povećanje proračunskih izdvajanja za razvoj poljoprivrede i ruralnih područja po prosječnoj stopi od 4,6% godišnje, tako da bi sredstva raspoloživa u 2027. godini (394 milijuna KM) trebala biti veća za 20% u odnosu na početnu 2023. godinu (329 milijuna KM).

BiH PRISTUPA PROGRAMU EU-a PRAVOSUĐE 2021. – 2027.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma između Europske unije (EU) i Bosne i Hercegovine o sudjelovanju u programu Pravosuđe 2021. - 2027. godine, s ciljem jačanja pravosudne suradnje nadležnih institucija BiH i zemalja članica EU-a.

Sudjelovanje u ovom programu omogućit će unapređenje i ubrzanje provedbe ključnih reformi u sektoru pravosuđa u BiH i stvoriti uvjete za intenziviranje procesa europskih integracija.

Cilj Programa je olakšavanje nediskriminirajućeg pristupa pravosuđu za sve i učinkovita pravna zaštita u kaznenim postupcima, uključujući jačanje neovisnosti sudstva, razvoj odgovarajućih policijskih, carinskih i drugih tijela za provedbu zakona, uz pružanje odgovarajuće obuke i unaprjeđenje borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala.

Pristupanje Programu predstavlja provedbu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u dijelu koji se odnosi na jačanje institucija i vladavine prava.

Ministarstvo pravde će Prijedlog ovog sporazuma s Osnovama za njegovo zaključivanje dostaviti Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, uz prijedlog da se za potpisnika u ime BiH ovlasti šef Misije BiH pri EU-u.

SURADNJA BiH I SLOVENIJE U OBLASTI DIGITALNE TRANSFORMACIJE

Vijeće ministara BiH usvojilo je Prijedlog memoranduma o razumijevanju i suradnji u oblasti digitalne transformacije između Ministarstva komunikacija i prometa BiH i Ministarstva digitalne transformacije Republike Slovenije, Vladinog ureda za informacijsku sigurnost Republike Slovenije.

Cilj je unaprjeđenje bilateralnih odnosa i jačanje suradnje nadležnih institucija u BiH i Slovenije u području digitalne transformacije, usluga elektroničke komunikacije, upravljanja IKT sustavima i pružanja elektroničkih usluga javne uprave.

Intenziviranjem suradnje u ovom području želi se doprinijeti povećanju ekonomskog i društvenog prosperiteta bh. stanovnika, uz dostizanje visoke razine zaštite potrošača, konkurentnosti i transparentnosti na tržištu elektroničkih komunikacija.

Prijedlog memoranduma o razumijevanju bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, za njegovo potpisivanje predložen je ministar komunikacija i prometa BiH.

OMOGUĆENO REGISTRIRANJE OLDTIMER VOZILA

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijelo je Pravilnik o cijeni isprava o vozilu i cijeni oznaka za obilježavanje vozila, kojim se definira visina naknade za registriranje oldtimer vozila i korištenje prenosivih registracijskih pločica, što do sada nije bilo propisano i stvaralo je probleme fizičkim i pravnim osobama.

Visina novčane naknade za izdavanje i korištenje prenosive registracijske pločice, kao i za registracijske pločice za oldtimer vozila iznosi 20 KM.  

Ostale naknade su na razini iz 2009. godine i kreću se od 5,00 KM za izdavanje potvrda o vlasništvu vozila i registraciji te za izdavanje i korištenje oznaka za obilježavanje vozila - stiker naljepnice, kao i za registracijske pločice za obavljanje pokusna vožnje, dok naknada na ime izdavanja knjižice potvrda o korištenju prenosivih pločica iznosi 10,00 KM.

Visina naknada za izdavanje registracijske pločice za motorno vozilo iznosi 20,00 KM, a naknada za registracijske pločice za priključno vozilo, motocikl i bicikl s motorom 10,00 KM.

Na istoj razini kao i ranije ostale su naknade za registracijske pločice za vozilo DKP-a, misije, i međunarodne organizacije u BiH i iznose 30,00 KM, kao i za registracijske pločice za privremeno registrirano vozilo 50,00 KM.

Visina novčane naknade za izdavanje svih ovih oznaka u slučaju njihovog gubitka, krađe, uništenja ili oštećenja u tolikoj mjeri da ne mogu više služiti svrsi identična je visini naknade za njihovo izdavanje.

Novčane naknade uplaćuju se na Jedinstveni račun trezora BiH. Od ukupno prikupljenih sredstava 30% predstavlja prihod proračuna institucija BiH, a 70% pripada nadležnim tijelima za registraciju motornih vozila.

Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku BiH kada prestaje važiti dosadašnji Pravilnik o cijeni dokumenata za registraciju vozila i naknadi za korištenje registracijskih tablica („Službeni glasnik BiH“, broj 76/09).

ZAŠTITA IMOVINE I IMOVINSKIH INTERESA BiH

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Pravobraniteljstva BiH o pokrenutom postupku prinudne naplate štete po Odluci Europskog suda za ljudska prava iz 2012. godine u predmetu Murtić i Ćerimović protiv Bosne i Hercegovine, ap. br. 6495/09, s odgovarajućim zaključcima usmjerenim na zaštitu interesa BiH.

Na sjednici je zaduženo Pravobraniteljstvo BiH da u roku od 15 dana Vijeća ministara BiH dostavi cjelovitu informaciju o svim pokrenutim sporovima protiv Bosne i Hercegovine pred sudovima u inozemstvu vode, a koji mogu imati financijske implikacije.

Cilj je blagovremeno poduzeti mjere na zaštiti imovinskih interesa Bosne i Hercegovine.  

Ministarstvo vanjskih poslova će u suradnji s Pravobraniteljstvo putem Veleposlanstva BiH u Švicarskoj Konfederaciji angažirati odvjetnika za zastupanje Bosne i Hercegovine u postupku prinudne naplate potraživanja, koju je pokrenuo povjeritelj UNA TRUST&INVESTMENT GMBH, temeljem sudskog platnog naloga službe za prinudnu naplatu Bern-Mittellandu u Švicarskoj Konfederaciji.

Pravobraniteljstvo BiH surađivat će s angažiranim odvjetnikom na zaštiti imovine i imovinskih interesa Bosne i Hercegovine u ovom postupku.

U Informaciji se konstatira da su sve obveze ро presudi Europskog suda iz 2012. godine u cijelosti izvršene te da se predmetna presuda odnosi samo nа dva aplikanta koja su pokrenula postupak pred Europskim sudom za ljudska prava i ishodovali presudu u predmetu Murtić i Ćerimović protiv BiH od 19. 6. 2012. godine, а ne na sve dioničare Agrokomerca kako to pogrešno tumači kompanija UNA TRUST&INVESTMENT GMBH, koja predstavlja 2.767 dioničara Agrokomerca.

Odbor ministara Vijeća Europe je 6. 3. 2014. godine usvojio konačnu rezoluciju kojom je potvrđeno da je Bosna i Hercegovina izvršila sve svoje obveze ро presudi u predmetu Murtić i Ćerimović protiv BiH od 19. 6. 2012. godine.

ODOBRENA SREDSTVA ZA VOĐENJE SUDSKOG POSTUPKA PRED VIŠIM SUDOM U KALIFORNIJI

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Pravobraniteljstva BiH, donijelo je u novom tekstu Odluku o izvorima financiranja i načinu izvršavanja financijskih obveza, u iznosu do 70.000 KM, u svrhu vođenja sudskog postupka pred Višim sudom u Kaliforniji u predmetu tužitelja Daniela Čavića protiv Yugobanke a.d. Beograd, A New York Agency.

Sredstva se odobravaju na teret proračuna institucija BiH i međunarodnih obveza BiH, a u svrhu vođenja sudskog postupka kojim se traži proširenje presude Višeg suda Kalifornije, Okrug Orange.

Presudom ovog suda iz 2019. godine obavezana je Yugobanka a.d. Beograd, A New York Agency na isplatu 738.772,23 USD tužitelju, s kamatama od 203 USD dnevno od dana presuđenja stvari.

S obzirom na to da ovaj dug nikada nije namiren, tužitelj Daniel Čavić, pozivajući se na Aneks C Sporazuma o pitanjima sukcesije bivše SFRJ, zahtijeva od Višeg suda Kalifornije da presudu proširi i na namirenje duga obveže i države sukcesore bivše SFRJ, uključujući i Bosnu i Hercegovinu.

Pravobraniteljstvo BiH je ugovor o zastupanju u ovom predmetu zaključilo s američkim odvjetničkim uredom DLA Piper, na temelju zaključka Vijeća ministara BiH iz studenog 2023. godine, kada je usvojena Informacija o Prijedlogu za izmjenu presude Višeg suda Kalifornije, Okrug Orange.

PREGLED REALIZACIJE ZAKLJUČAKA VIJEĆA MINISTARA BIH

Vijeće ministara BiH razmotrilo je pregled realizacije zaključaka koje je donijelo u razdoblju od 1. 1. do 30. 9. 2023. godina, odnosno na 38 sjednica, od čega 24 redovnih i 14 izvanrednih.

Pregledom je obuhvaćeno 36 institucija, koje su od ukupno donesenih 614 zaključaka realizirale 543 ili 88%, dok 73 zaključka nisu realizirana.

Pregled realizacije zaključaka, koji je pripremilo Generalno tajništvo Vijeća ministara BiH, praćen je odgovarajućim zaključcima kojima se želi ubrzati realizacija zaključaka i na taj način unaprijediti učinkovitost rada Vijeća ministara BiH, priopćeno je iz ove institucije.

Notra.ba

REDAKCIJA PORTALA

info@notra.ba

Marketing

marketing@notra.ba

Copyright 2007-2023 NOTRA Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

Uvjeti korištenja Pravila privatnosti Kolačići Impressum

Pravila o kolačićima

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće kako bi Vam omogućili bolje i ugodnije surfanje. Korištenjem web stranice slažete se sa uvjetima korištenja kolačića.

Saznajte više