× Početna Vijesti Sport Kultura Crna kronika Politika Zanimljivosti

javni natjecaj gospodarstvo

Tekst Javnog natječaja prenosimo u cijelosti i u izvornoj verziji

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON / KANTON SREDIŠNJA BOSNA
Ministarstvo privrede / gospodarstva
TRAVNIK

Na osnovu člana 9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave («Službene novine Srednjobosanskog kantona», broj: 8/03 i 14/03) te na osnovu tačke I Odluke Vlade Srednjobosanskog kantona o usvajanju programa utroška sredstava, sa kriterijima raspodjele sredstava, sa pozicije «Transfer za poticaj privredi» budžeta Srednjobosanskog kantona za 2017. godinu broj: 01-02-79/17 od 24.02.2017. godine i Odluke o Izmjenama Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava , sa pozicije “Transfer za poticaj privredi ˇ” budžete Srednjobosanskog kantona za 2017.godinu broj: 01-02-364/17 od 18.05.2017.god, Ministarstvo privrede objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
ZA ODABIR KORISNIKA SREDSTAVA "POTICAJI PRIVREDI" ZA 2017. GODINU

I. PREDMET NATJEČAJA

Predmet javnog natječaja je prikupljanje programa – projekata za raspodjelu sredstava sa pozicije 'Transfer za poticaj privredi“ utvrđenog Budžetom Srednjobosanskog kantona za 2017. godinu (“Službene novine Srednjobosanskog kantona”, broj 1/17) Ministarstvu privrede Srednjobosanskog kantona.

Program utroška sredstava, s kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije “Transfer za poticaj privredi” Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2017. godinu usvojila je Vlada Srednjobosanskog kantona na 49. sjednici održanoj dana 23.02.2017. godine, Odluka broj: 01 – 02 – 79/17 od 24.02.2017 godine i na osnovu Odluke o Izmjenama Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava , sa pozicije “Transfer za poticaj privredi" budžete Srednjobosanskog kantona za 2017.godinu broj: 01-02-364/17 od 18.05.2017.god.

Nazivi projekata, mjere i aktivnosti svrstani su u slijedeći lot:
Lot 1.3. - Poticaj za opstanak i rast subjekata male, srednje i velike privrede,

II. PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju pravna lica – subjekti male, srednje i velike privrede (privredna društva) koja su na području Srednjobosanskog kantona registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet javnog nadmetanja i koja će projekat realizirati na području Srednjobosanskog kantona.

Ne mogu se kandidovati slijedeći projekti: kupovina udjela u društvima, ulaganje u kockarnice, ulaganje u vrijednosne papire, ulaganje u poljoprivredu za kupovinu poljoprivrednog zemljišta, dugogodišnje nasade i osnivanje stada ili jata, u projekte za koji su predviđeni poticaji i premije, finansiranje ekološki neprihvatljivih projekta, ugostiteljske objekte koji imaju pretežno točenje alkoholnih pića, kupovina repromaterijala, te za obrtna sredstva.

Nemaju pravo učešća na natječaju subjekti kojima od strane Ministarstva privrede nije prihvaćen izvještaj o implementaciji programa i rezultatima ostvarivanja programa po ranije dobivenim poticajnim sredstvima.

III. SADRŽAJ PROGRAMA – PROJEKTA

Program – projekat mora biti urađen sadržajno po elementima zahtijevanim u tenderskoj dokumentaciji. Da bi program – projekt bio predmet razmatranja stručne komisije potrebno je dostaviti slijedeće:

1. Podaci o ponuđaču: naziv, adresa, tel/fax, e-mail, osoba za kontakt, pravni status, vlasništvo, registrirani kapital / ulog, identifikacijski broj, transakcijski broj, datum registracije, vrsta djelatnosti, broj uposlenih po zahtjevu iz programa, troškovi investicije – ukupna ulaganja, iznos sredstava koji se traži od Ministarstva privrede.

2. Kompletan program – projekat. Program – projekat obavezno mora sadržavati: glavni investicioni projekt, sažetak, te uredno popunjene obrasce iz tenderske dokumentacije.

3. Obavezni prilozi (originali ili ovjerene kopije):

- Rješenje iz sudskog registra sa svim pojedinačnim prilozima.
- Uvjerenje o poreznoj registraciji
- Uvjerenje o registraciji obaveznika poreza na dodanu vrijednost
- Izvještaj o finansijskom poslovanju – bilansa stanja i bilansa uspjeha za 2016.
- Uvjerenje nadležnih institucija o redovnom izmirenju obaveza po osnovu javnih prihoda ili potpisan sporazum o odgodi plaćanja (doprinosa za PIO/MIO i zdravstveno osiguranje zaključno sa 31.03.2017. godine) s podacima o broju prijavljenih radnika,
- Uvjerenje o plaćenim poreznim obavezama ili potpisan sporazum o odgodi plaćanja, a obveznici poreza na dodanu vrijednost i uvjerenje o izmirenim indirektnim porezima ili potpisan sporazum o odgodi plaćanja, zaključno sa 31.03.2017.god.
- Uvjerenje Ministarstva finansija da nema dospjelih a neizmirenih obaveza po osnovu naknade za koncesiju (za pravna lica koja su korisnici koncesija),
- Izjavu o neosuđivanosti i nevođenju postupka po osnovu privrednog kriminala
- Izjavu o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama
- Uvjerenje nadležnog suda da nije pod stečajem ili pred likvidacijom .
- Potpisanu i ovjerenu izjavu o nakani namjenskog korištenja sredstava,
- Reference listu (lista glavnih usluga pruženih u posljednje 3 godine sa ukupnim vrijednosnim iznosima, datumima i primaocima),
- Dokaz o uplati naknade za preuzimanje tenderske dokumentacije,
- Ostale dokumente koji se traže u tenderskoj dokumentaciji.

Napomena:.

Ponuđač, bez obzira koliko ima programa, može imati samo jedan program koji će poduprijeti Ministarstvo privrede.

Sve kopije moraju biti ovjerene od nadležnog tijela. Sva dokumenta moraju biti priložena i izdana od strane nadležnih sudskih ili upravnih organa u FBiH i ne mogu biti starija od 3 mjeseca od dana objavljivanja ovog poziva. U suprotnom kompletan program – projekat biti će odbijen i neće biti predmet daljnjeg razmatranja.

Program i sva dokumentacija tražena javnim natječajem i tenderskom dokumentacijom mora biti prikladno uvezana u cjelinu logičkim redom (prema popisu dostavljenih dokumenata).

Spisak korisnika koji ispunjavaju formalno-pravne uvjete, izvršit će stručna komisija ,te isti uputiti Vladi Srednjobosanskog kantona na odlučivanje. Spisak programa – projekata koji ispunjavaju formalno-pravne uvjete objavljen će biti najkasnije 21 dan od zadnjeg dana za podnošenje projekta – programa na oglasnoj tabli Ministarstva privrede i Vlade SBK te na web stranici Vlade SBK: www.sbk-ksb.gov.ba.

Ponuđači koji ne budu na ovom spisku mogu Ministarstvu privrede uložiti prigovor u roku od 7 dana od dana objave rezultata radi provjere činjenica.

Konačnu Odluku o raspodjeli sredstava kao i visinu dobivenih sredstava, donosi Vlada SBK i ista će biti objavljena u Službenim novinama Srednjobosanskog kantona.

Broj prihvaćenih programa – projekata, te visina sredstava koja će se dati na raspolaganje korisniku, ovisit će isključivo o visini kvalitete i stepenu povoljnosti programa – projekta.

IV. KRITERIJI ZA OCJENU PROGRAMA I IZBOR KORISNIKA

Lot 1.3 Poticaj za opstanak i rast subjekata male, srednje i velike privrede,

- ukupan broj zaposlenih 30%
- povećanje zaposlenosti 10%
- vrijednost izvoza 30%
- kvaliteta projekta 10%
- stepen samofinansiranja 10%
- osiguranje sredstava iz drugih izvora 10%

Maksimalni iznos poticajnih sredstava po jednom korisniku je do 20.000,00 KM.

V. PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Tenderska dokumentacija se može preuzeti u vremenu od 09,00-14,00 sati u Ministarstvu privrede SBK, na adresi Prnjavor 16, Travnik (bivša zgrada ŽAS-a), uz ovjeren 3. primjerak virmana o uplati nerefundirajućeg iznosa od 50,00 (pedeset) KM po jednom primjerku.

Uplata se vrši na depozitni račun Vlade SBK br: 132-010-20125367-50 NLB banka d.d. Tuzla, vrsta prihoda 721119, poziv na broj 0161000000 sa naznakom «otkup dokumentacije za lot broj ___» Poticaj privredi.

VI. PODNOŠENJE PROJEKTA

Zapečaćeni programi-projekti sa odgovarajućim prilozima šalju se preporučeno poštom ili lično dostavljaju na adresu:

Ministarstvo privrede / gospodarstva
Stanična 43
72270 TRAVNIK
sa naznakom : „NE OTVARATI – po javnom natječaju za Lot br. __“ - „Poticaji privredi“

Rok za dostavu programa-projekata je 20 (dvadeset dana) od dana objave ovog javnog poziva za natječaj, na stranici Vlade Srednjobosanskog kantona.

Projekti – programi primljeni nakon isteka roka neće biti razmatrani.

VII. TROŠKOVI PROJEKTA – PROGRAMA

U postupku javnog natječaja Ministarstvo privrede ne snosi nikakve troškove učesnicima natjecanja, te zadržava pravo da projekat-program prihvati u cijelosti, djelomično ili ga u potpunosti odbije, poništi javni natječaj ili odbaci sve projekte-programe u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora.

Ministarstvo privrede neće snositi nikakvu odgovornost prema učesnicima natjecanja, niti je obavezno objasniti razloge takve odluke. Prispjela dokumentacija o programima-projektima neće se vraćati.

VIII. OSTALE ODREDBE

Sa kandidatima čiji se programi-projekti prihvate, Ministarstvo privrede SBK će potpisati Ugovor o implementaciji dodijeljenih sredstava, kojim će biti preciziran način i dinamika korištenja odobrenih sredstava, te nadzor nad utroškom istih u namijenjene svrhe.

Sve dopunske informacije vezane za natječaj mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona broj 030/ 511 – 217 od 10,00 do 15,00 sati ili e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

artinfo.ba

NATJEČAJI RADAR OSMRTNICE MARKETING POŠALJITE VIJEST

javni natjecaj gospodarstvo

Tekst Javnog natječaja prenosimo u cijelosti i u izvornoj verziji

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON / KANTON SREDIŠNJA BOSNA
Ministarstvo privrede / gospodarstva
TRAVNIK

Na osnovu člana 9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave («Službene novine Srednjobosanskog kantona», broj: 8/03 i 14/03) te na osnovu tačke I Odluke Vlade Srednjobosanskog kantona o usvajanju programa utroška sredstava, sa kriterijima raspodjele sredstava, sa pozicije «Transfer za poticaj privredi» budžeta Srednjobosanskog kantona za 2017. godinu broj: 01-02-79/17 od 24.02.2017. godine i Odluke o Izmjenama Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava , sa pozicije “Transfer za poticaj privredi ˇ” budžete Srednjobosanskog kantona za 2017.godinu broj: 01-02-364/17 od 18.05.2017.god, Ministarstvo privrede objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
ZA ODABIR KORISNIKA SREDSTAVA "POTICAJI PRIVREDI" ZA 2017. GODINU

I. PREDMET NATJEČAJA

Predmet javnog natječaja je prikupljanje programa – projekata za raspodjelu sredstava sa pozicije 'Transfer za poticaj privredi“ utvrđenog Budžetom Srednjobosanskog kantona za 2017. godinu (“Službene novine Srednjobosanskog kantona”, broj 1/17) Ministarstvu privrede Srednjobosanskog kantona.

Program utroška sredstava, s kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije “Transfer za poticaj privredi” Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2017. godinu usvojila je Vlada Srednjobosanskog kantona na 49. sjednici održanoj dana 23.02.2017. godine, Odluka broj: 01 – 02 – 79/17 od 24.02.2017 godine i na osnovu Odluke o Izmjenama Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava , sa pozicije “Transfer za poticaj privredi" budžete Srednjobosanskog kantona za 2017.godinu broj: 01-02-364/17 od 18.05.2017.god.

Nazivi projekata, mjere i aktivnosti svrstani su u slijedeći lot:
Lot 1.3. - Poticaj za opstanak i rast subjekata male, srednje i velike privrede,

II. PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju pravna lica – subjekti male, srednje i velike privrede (privredna društva) koja su na području Srednjobosanskog kantona registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet javnog nadmetanja i koja će projekat realizirati na području Srednjobosanskog kantona.

Ne mogu se kandidovati slijedeći projekti: kupovina udjela u društvima, ulaganje u kockarnice, ulaganje u vrijednosne papire, ulaganje u poljoprivredu za kupovinu poljoprivrednog zemljišta, dugogodišnje nasade i osnivanje stada ili jata, u projekte za koji su predviđeni poticaji i premije, finansiranje ekološki neprihvatljivih projekta, ugostiteljske objekte koji imaju pretežno točenje alkoholnih pića, kupovina repromaterijala, te za obrtna sredstva.

Nemaju pravo učešća na natječaju subjekti kojima od strane Ministarstva privrede nije prihvaćen izvještaj o implementaciji programa i rezultatima ostvarivanja programa po ranije dobivenim poticajnim sredstvima.

III. SADRŽAJ PROGRAMA – PROJEKTA

Program – projekat mora biti urađen sadržajno po elementima zahtijevanim u tenderskoj dokumentaciji. Da bi program – projekt bio predmet razmatranja stručne komisije potrebno je dostaviti slijedeće:

1. Podaci o ponuđaču: naziv, adresa, tel/fax, e-mail, osoba za kontakt, pravni status, vlasništvo, registrirani kapital / ulog, identifikacijski broj, transakcijski broj, datum registracije, vrsta djelatnosti, broj uposlenih po zahtjevu iz programa, troškovi investicije – ukupna ulaganja, iznos sredstava koji se traži od Ministarstva privrede.

2. Kompletan program – projekat. Program – projekat obavezno mora sadržavati: glavni investicioni projekt, sažetak, te uredno popunjene obrasce iz tenderske dokumentacije.

3. Obavezni prilozi (originali ili ovjerene kopije):

- Rješenje iz sudskog registra sa svim pojedinačnim prilozima.
- Uvjerenje o poreznoj registraciji
- Uvjerenje o registraciji obaveznika poreza na dodanu vrijednost
- Izvještaj o finansijskom poslovanju – bilansa stanja i bilansa uspjeha za 2016.
- Uvjerenje nadležnih institucija o redovnom izmirenju obaveza po osnovu javnih prihoda ili potpisan sporazum o odgodi plaćanja (doprinosa za PIO/MIO i zdravstveno osiguranje zaključno sa 31.03.2017. godine) s podacima o broju prijavljenih radnika,
- Uvjerenje o plaćenim poreznim obavezama ili potpisan sporazum o odgodi plaćanja, a obveznici poreza na dodanu vrijednost i uvjerenje o izmirenim indirektnim porezima ili potpisan sporazum o odgodi plaćanja, zaključno sa 31.03.2017.god.
- Uvjerenje Ministarstva finansija da nema dospjelih a neizmirenih obaveza po osnovu naknade za koncesiju (za pravna lica koja su korisnici koncesija),
- Izjavu o neosuđivanosti i nevođenju postupka po osnovu privrednog kriminala
- Izjavu o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama
- Uvjerenje nadležnog suda da nije pod stečajem ili pred likvidacijom .
- Potpisanu i ovjerenu izjavu o nakani namjenskog korištenja sredstava,
- Reference listu (lista glavnih usluga pruženih u posljednje 3 godine sa ukupnim vrijednosnim iznosima, datumima i primaocima),
- Dokaz o uplati naknade za preuzimanje tenderske dokumentacije,
- Ostale dokumente koji se traže u tenderskoj dokumentaciji.

Napomena:.

Ponuđač, bez obzira koliko ima programa, može imati samo jedan program koji će poduprijeti Ministarstvo privrede.

Sve kopije moraju biti ovjerene od nadležnog tijela. Sva dokumenta moraju biti priložena i izdana od strane nadležnih sudskih ili upravnih organa u FBiH i ne mogu biti starija od 3 mjeseca od dana objavljivanja ovog poziva. U suprotnom kompletan program – projekat biti će odbijen i neće biti predmet daljnjeg razmatranja.

Program i sva dokumentacija tražena javnim natječajem i tenderskom dokumentacijom mora biti prikladno uvezana u cjelinu logičkim redom (prema popisu dostavljenih dokumenata).

Spisak korisnika koji ispunjavaju formalno-pravne uvjete, izvršit će stručna komisija ,te isti uputiti Vladi Srednjobosanskog kantona na odlučivanje. Spisak programa – projekata koji ispunjavaju formalno-pravne uvjete objavljen će biti najkasnije 21 dan od zadnjeg dana za podnošenje projekta – programa na oglasnoj tabli Ministarstva privrede i Vlade SBK te na web stranici Vlade SBK: www.sbk-ksb.gov.ba.

Ponuđači koji ne budu na ovom spisku mogu Ministarstvu privrede uložiti prigovor u roku od 7 dana od dana objave rezultata radi provjere činjenica.

Konačnu Odluku o raspodjeli sredstava kao i visinu dobivenih sredstava, donosi Vlada SBK i ista će biti objavljena u Službenim novinama Srednjobosanskog kantona.

Broj prihvaćenih programa – projekata, te visina sredstava koja će se dati na raspolaganje korisniku, ovisit će isključivo o visini kvalitete i stepenu povoljnosti programa – projekta.

IV. KRITERIJI ZA OCJENU PROGRAMA I IZBOR KORISNIKA

Lot 1.3 Poticaj za opstanak i rast subjekata male, srednje i velike privrede,

- ukupan broj zaposlenih 30%
- povećanje zaposlenosti 10%
- vrijednost izvoza 30%
- kvaliteta projekta 10%
- stepen samofinansiranja 10%
- osiguranje sredstava iz drugih izvora 10%

Maksimalni iznos poticajnih sredstava po jednom korisniku je do 20.000,00 KM.

V. PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Tenderska dokumentacija se može preuzeti u vremenu od 09,00-14,00 sati u Ministarstvu privrede SBK, na adresi Prnjavor 16, Travnik (bivša zgrada ŽAS-a), uz ovjeren 3. primjerak virmana o uplati nerefundirajućeg iznosa od 50,00 (pedeset) KM po jednom primjerku.

Uplata se vrši na depozitni račun Vlade SBK br: 132-010-20125367-50 NLB banka d.d. Tuzla, vrsta prihoda 721119, poziv na broj 0161000000 sa naznakom «otkup dokumentacije za lot broj ___» Poticaj privredi.

VI. PODNOŠENJE PROJEKTA

Zapečaćeni programi-projekti sa odgovarajućim prilozima šalju se preporučeno poštom ili lično dostavljaju na adresu:

Ministarstvo privrede / gospodarstva
Stanična 43
72270 TRAVNIK
sa naznakom : „NE OTVARATI – po javnom natječaju za Lot br. __“ - „Poticaji privredi“

Rok za dostavu programa-projekata je 20 (dvadeset dana) od dana objave ovog javnog poziva za natječaj, na stranici Vlade Srednjobosanskog kantona.

Projekti – programi primljeni nakon isteka roka neće biti razmatrani.

VII. TROŠKOVI PROJEKTA – PROGRAMA

U postupku javnog natječaja Ministarstvo privrede ne snosi nikakve troškove učesnicima natjecanja, te zadržava pravo da projekat-program prihvati u cijelosti, djelomično ili ga u potpunosti odbije, poništi javni natječaj ili odbaci sve projekte-programe u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora.

Ministarstvo privrede neće snositi nikakvu odgovornost prema učesnicima natjecanja, niti je obavezno objasniti razloge takve odluke. Prispjela dokumentacija o programima-projektima neće se vraćati.

VIII. OSTALE ODREDBE

Sa kandidatima čiji se programi-projekti prihvate, Ministarstvo privrede SBK će potpisati Ugovor o implementaciji dodijeljenih sredstava, kojim će biti preciziran način i dinamika korištenja odobrenih sredstava, te nadzor nad utroškom istih u namijenjene svrhe.

Sve dopunske informacije vezane za natječaj mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona broj 030/ 511 – 217 od 10,00 do 15,00 sati ili e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

artinfo.ba

REDAKCIJA PORTALA

info@notra.ba

Marketing

marketing@notra.ba

Copyright 2007-2023 NOTRA Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

Uvjeti korištenja Pravila privatnosti Kolačići Impressum

Pravila o kolačićima

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće kako bi Vam omogućili bolje i ugodnije surfanje. Korištenjem web stranice slažete se sa uvjetima korištenja kolačića.

Saznajte više